Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „BIZNES ZA MILION”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „BIZNES ZA MILION”, zwanego dalej Konkursem, jest Politechnika Białostocka – Wydział Inżynierii Zarządzania.
 2. Celem Konkursu jest inspiracja młodzieży szkół ponadpodstawowych do kreatywnego działania, promocja i edukacja przedsiębiorczości oraz zarządzania.
 3. Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej.
 4. Partnerami Konkursu dodatkowo mogą być osoby fizyczne i organizacje, które wspierają cel Konkursu i sposób jego realizacji oraz przyczyniają się do rozwoju młodych talentów.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§ 3

Przedmiot Konkursu, wybór laureatów

 1. Uczestnicy Konkursu przygotowują samodzielnie lub w zespole dwuosobowym projekt przedsięwzięcia biznesowego w dowolnej branży do maksymalnej wartości jednego miliona złotych.
 2. Każdy uczestnik Konkursu lub zespół może złożyć tylko jeden projekt.
 3. Terminy poszczególnych etapów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej milion.pb.edu.pl.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie na specjalnym formularzu pobranym ze strony internetowej Konkursu milion.pb.edu.pl.
 5. Wypełniony w języku polskim formularz należy przesłać w wyznaczonym terminie w formie elektronicznej na adres milion@pb.edu.pl.
 6. Oceny projektów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Skład Kapituły może być zwiększony
  o przedstawicieli partnerów Konkursu i ekspertów. Kapitułę powołuje Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.
 7. Członkowie Kapituły upoważnieni są do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie realizacji zadań wynikających z organizowanego Konkursu.
 8. W pierwszym etapie Kapituła dokona wyboru nie więcej niż 10 finalistów na podstawie następujących kryteriów:
  1. oryginalność i kreatywność projektu,
  2. poprawność przyjętych założeń,
  3. merytoryczna jakość opracowania treści zawartych w formularzu.
 9. W drugim etapie finaliści prezentują projekty przed Kapitułą:
  1. na Wydziale Inżynierii Zarządzania,
  2. w przypadku braku możliwości realizacji finału na terenie Wydziału Inżynierii Zarządzania organizator może wprowadzić zmianę sposobu prezentacji projektów na formę online.
 10. Czas prezentacji 10 minut, formuła dowolna.
 11. Spośród finalistów Kapituła wyłoni laureatów Konkursu tworząc wspólną listę rankingową na podstawie arkusza oceny. W przypadku osób z tą samą pozycją na liście rankingowej decyduje miejsce na liście rankingowej Przewodniczącego Kapituły.
 12. Laureatami mogą zostać autorzy nie więcej niż 5 projektów konkursowych.
 13. Maksymalnie może być przyznanych 10 indeksów.
 14. Kapituła wytypuje także najlepszy projekt z rekomendacją do Nagrody Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

§ 4

Nagrody

 1. Laureaci Konkursu uzyskują prawo do przyjęcia z pominięciem konkursu świadectw na dowolny kierunek studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:
  1. zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  2. złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wystawionego przez organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie tytułu laureata,
  3. uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 2. Przewiduje się możliwość ufundowania nagród specjalnych. Informacja o nagrodach specjalnych i o ich fundatorach zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www. milion.pb.edu.pl
 3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali Konkursu.

§ 5

Własność intelektualna

 1. Prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Konkursu przysługują ich autorowi
  z zastrzeżeniem, iż uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wykorzystanie przez Organizatora tytułu pracy konkursowej oraz jej opisu w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora, w tym w portalach społecznościowych Organizatora oraz w mediach, w celu promocji Organizatora, w szczególności Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Konkursu.
 2. W przypadku stwierdzenia plagiatu uczestnik Konkursu zostaje zdyskwalifikowany.

§ 6

Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników, imienia
  i nazwiska opiekuna oraz informacji o szkole. Ponadto, zdjęcia prac oraz uczestników i/lub krótkie streszczenia prac przygotowywanych w obu etapach mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Uczelni oraz Wydziału.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Konkursu jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z Regulaminu, odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zezwolenie
  na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników Konkursu stanowi załącznik
  do Regulaminu.
 3. Wraz z przystąpieniem do Konkursu uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptują. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej www.milion.pb.edu.pl.
 1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.